شنبه 27 دی 1399   06:53:35

 
چهارشنبه 19 آذر 1399
راهبردهاي صنعت نفت درحوزه زنان وخانواده
بسمه تعالي

معاونان محترم وزير و مديران عامل شركت‌هاي اصلي
معاونان محترم وزير
مشاوران محترم وزير
روسای واحدهاي مستقل ستادي
رئيس محترم هيأت رييسه صندوق‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت
 
به منظور استفاده از استعدادها و قابلیت‌های زنان به عنوان نيمي از سرمایه‌هاي انسانی ارزشمند در جامعه و فراهم آوردن بستر مناسب براي بهبود وضعيت، ارتقاي جايگاه و توسعه مشاركت آنان در انطباق با تکالیف صنعت نفت در اين حوزه با امعان‌نظر به اسنادبالادستی، راهبردهاي صنعت نفت در امور زنان و خانواده ابلاغ مي‌گردد.
راهبردهاي صنعت نفت درحوزه زنان وخانواده
  • ماده 1- تعاريف
1-1- صنعت نفت: منظور وزارت نفت، شركت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه آن مي‌باشد.
2-1- خانواده: شامل خانواده كاركنان شاغل رسمي وغير رسمي كه حسب  مورد به هر يك ازآن‌ها اشاره شده است.
3-1- جنسيت: تلقي جامعه ازپايگاه، نقش، مسئوليت وانتظاراتي است كه از زنان ومردان دارد. در تحليل جنسيت، چگونگي دسترسي زنان و مردان به منابع، منافع و فرصت‌هاي زندگي مدني مشخص مي‌شود.
4-1- برنامه حساس به جنسيت: در اين برنامه از يك سو بر ايجاد شرايط عيني و عادلانه مناسب براي زن و مرد و در عين حال بر نيازهاي خاص زنان در جامعه و امكانات شغلي او تاكيد و از سويي ديگر، جنبه‌هاي نگرشي موجود در جامعه هم مورد توجه قرارمي‌گيرد.
5-1- عدالت‌جنسیتی: عبارت از برخورداری يكسان (كاركنان) از مواهب توسعه‌اي كشور (و صنعت نفت) و منابع و فرصت‌ها هم‌چنين مشارکت منصفانه و فعال در فرآيند سیاست‌گذاری‌، تصمیم‌گیری‌ و برنامه‌ریزی است.
6-1- توان‌افزایی: عبارت از توسعه و گسترش قابلیت و شایستگی افراد برای نیل به اهداف سازمان است.
7-1- برنامه‌ريزي جنسیتی: سازمان‌دهی مجدد، بهبود، توسعه و ارزیابی فرآیندهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ريزي به‌گونه‌ای که جنسيت و دیدگاه عدالت جنسیتی در کلیه سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات لحاظ شود.
8-1- نگرش جنسيتي: ديدگاه شخصي يا جمعي در ارتباط با نقش و مسئوليت‌هايي كه زنان و مردان در جامعه يا سازمان بر عهده دارند.
  • ماده 2- دامنه شمول:
راهبردهاي حوزه زنان وخانواده در حوزه ستادی، شركت‌های اصلی و تابعه، واحدهای مستقل ستادی، صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان، قابل اجرا خواهد بود.
  • ماده3- مبانی قانونی/مقرراتی
قوانين فرادست، شامل: سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در حوزه خانواده، مواد (101)، (102) و 103 هم‌چنین ماده (80) برنامه ششم توسعه كشور، بخشنامه‌های دولت در حوزه زنان، مصوبات ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، آيين‌نامه‌هاي مرتبط به استناد بند «3» بخش «ث» ماده (3) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت وابلاغيه هاي وزير.
  • ماده 4- اهداف:
1-4- جاری‌سازی نگرش جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات صنعت نفت.
2-4- ارتقای آگاهی و اصلاح نگرش کارکنان ومديران نسبت به نقش و جایگاه زنان و خانواده.
3-4- افزايش مشاركت زنان شاغل درجايگاه‌هاي سياست‌گذاري وتصميم‌گيري صنعت نفت.
4-4- ارتقا سطح سلامت (جسمي-رواني-نشاط زنان و خانواده صنعت نفت).
5-4- تحكيم بنيان خانواده در صنعت نفت.
6-4- توسعه مسئوليت اجتماعي و فرهنگي صنعت نفت براي زنان.
  • ماده 5 موضوعات راهبردی:
1- 5- ارتقا وضعيت شاخص‌هاي عدالت جنسيتي در وزارت نفت (تصويب نامه شماره 84439/ت 55681 تاريخ 27/6/ 1397 هيئت وزيران).
2-5- توسعه آگاهی کارکنان و خانواده‌ها از طریق طراحی و برگزاري دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها و نشست‌های علمی و متناسب برای توان‌افزایی و ارتقا آگاهی‌های جنسیتی، دانش اجتماعی و مهارت‌های زندگی فردی، خانوادگی و سازمانی ازطريق طراحي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي، كارگاهي و نشست‌هاي علمي.
3-5- مرتفع نمودن موانع سازماني و فرهنگي در به‌كارگيري و انتصاب زنان توانمند در مشاغل تخصصي و مديريتي (تصويب‌نامه شماره 1351824 تاريخ 30/5/1396 شوراي عالي اداري).
4-5- حفظ و ارتقای سلامت در کلیه ابعاد و كيفيت زندگي شاغلين و خانواده‌ها با رويكرد خودمراقبتي، توسعه و ترويج فرهنگ افزايش فعاليت بدني زنان و خانواده‌ها با هدف توسعه ورزش همگانی، ايجاد نشاط و افزایش دسترسی به فرصت‌های ورزشی.
5-5- پیگیری انجام معاینات شغلی زنان شاغل در صنعت نفت و بررسی و ارزيابي نتایج با توجه به عوامل خطرزاي شغلی و محیطی و تقویت پزشک خانواده جهت مداخلات بهینه و به‌موقع در حوزه سلامت.
6-5- حمايت‌هاي مادي و معنوي از زنان سرپرست خانوار و زنان آسيب‌پذير.
7-5- تامين امنيت اجتماعي زنان شاغل در محيط كار.
8-5- بررسي وضعيت خانواده‌هاي كاركنان و آسیب‌شناسی آن‌ها با نگاهي ويژه به شهرك‌هاي مسکونی در مناطق عملياتي و برنامه‌ریزی در جهت تحکیم بنیاد خانواده، کاهش آسیب‌ها و غني‌سازي برنامه‌هاي اوقات فراغت خانواده‌ها.
9-5- توسعه مسئوليت اجتماعي صنعت نفت براي زنان مناطق بومی از طريق 1) تحليل وضعيت و مشاركت در تدوين طرح‌هاي توسعه اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، ورزشي و بهداشتي زنان و دختران جوامع محلي مرتبط با وزارت نفت 2) فرهنگ‌سازی خانواده‌ها براي مصرف بهینه منابع انرژی، مدیریت پسماند و حفاظت از محیط زیست.
10-5- اجرای طرح‌ها و پروژه‌هاي پژوهشي مرتبط با زنان و خانواده با نظارت امور زنان و خانواده وزارت نفت كه در راستاي شناسایی مشکلات و چالش‌های زنان و خانواده و ارایه راهکارهای کاربردی و موثر، تعريف واجرا مي‌شود.
  • ماده 6- سازوکار اجرایی مورد نیاز
1-6- جايگاه سازماني و ساختار امور زنان و خانواده وزارت نفت
با توجه به اسناد بالادستي كشور (آيين‌نامه اجرايي ابلاغي تبصره «2» ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه كشور) و ضرورت تدوين طرح جامع بازآرايي ساختار امور زنان و خانواده در دستگاه‌هاي اجرايي و هم‌چنين ساختار مناسب جهت پيگيري و ضمانت اجرايي آيين‌نامه مزبور در وزارت نفت، تشکیلات سازماني امور زنان و خانواده طي نامه ت‌ر/‌103165 تاريخ 10/3/1394 و تصويب‌نامه سازماني شماره 01578 تاريخ 19/9/1393 ابلاغ گرديد. اين ساختار با هدف ارتقاي كارآمدي، در سال 1397 مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت (تصويب‌نامه شماره 16932 تاريخ 21/1/1397). در اين راستا و با توجه به تصويب "اختصاص يكي ازسمت‌هاي مشاور مديران عامل چهار شركت اصلي به مشاور امور زنان و خانواده" (ابلاغيه شماره 478828 تاريخ 11/10/1396)، مديران عامل شركت‌هاي اصلي و واحدهاي مستقل ستادي مكلفند، ضمن انتخاب فردي واجد شرايط از بین زنان شاغل طبق بخشنامه شماره 56654 تاريخ 13/2/1393، جایگاه سازماني امور زنان و خانواده را در بالاترین رده ستاد/شرکت‌هاي اصلي و فرعي تابعه قرار داده و رتبه شغلی آن را، مادامی که در این سمت فعالیت می‌نماید، يك رتبه بالاتراز رتبه استحقاقی با حفظ مزاياي شغلي در نظر گيرند و شرايط و تسهيلات لازم جهت عضويت و حضور مشاوران امور زنان را در هيات مديره، شوراهای عالي وسیاستگذاری (به‌ويژه در حوزه مديريت منابع انساني) فراهم نمايند.
2 -6- وظایف ونقش‌ها:
7-2-1- وظایف مشاور امور زنان و خانواده:
1) مشاركت در تدوين برنامه حساس به جنسيت در وزارت نفت به منظوركاهش شكاف جنسيتي در سه شاخص: فاصله در مشاركت و نقش‌آفريني سازماني در سياست‌ها و برنامه‌ها، فاصله در توزيع حقوق و مزايا و پاداش و فاصله در پيشرفت و ارتقا شغلي، سازماني و مديريتي.
2) مشاركت در تدوين، ارزيابي، تطبيق اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان جهت اجراي سياست‌هاي ابلاغي، اسناد بالادستي وبخشنامه‌هاي دولت در حوزه زنان و خانواده و نظارت بر حُسن اجراي آن‌ها.
3) ارائه گزارش عملكرد از اقدامات انجام يافته با محوريت عدالت جنسيتي وذيل راهبردهاي صنعت نفت در حوزه زنان و خانواده به مراجع دروني و فرابخشي.
7-2-2- وظایف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی/معاونین وزیر و مدیران عامل چهار شرکت اصلی/روساي واحدهاي مستقل ستادي و صندوق‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان
1) تأمين اعتبارات مورد نياز براي اجرای راهبردها و برنامه‌های امور زنان و خانواده مجموعه وزارت نفت در ستاد وزارت نفت بر عهده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و در شركت‌هاي اصلي بر عهده مدير عامل هر شركت و روساي واحدهاي مستقل و صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌باشد.
2) شرکت‌های اصلی/واحدهای مستقل ستادي هر ساله باید برنامه‌های بهبود وضعیت شغلي و ارتقای جايگاه زنان هم‌چنين تحكيم بنيان خانواده را در چارچوب اهداف و راهبردها تنظيم و مصوب نمايند.
3) در زمينه برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های امور زنان و خانواده مشاركت وهمکاری مديران عامل چهار شركت اصلي، فرعي و تابعه، روساي واحدهاي مستقل ستادي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني در چارچوب راهبردها و هماهنگي با امور زنان و خانواده الزامی است.
                                               بيژن زنگنه
1399/7/20
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران میباشد.
استفاده از اطلاعات این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
Best View in 1024x768