مشاور زنان پژوهشگاه صنعت نفت
کد خبر : ۲۰۰۰۰۰۶۲۴۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ 
مشاور زنان صندوق‌های بازنشستگی، رفاه و پس‌انداز كاركنان    d.jpg
کد خبر : ۲۰۰۰۰۰۶۲۴۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ 
مشاور زنان شركت ملی گاز ایران
کد خبر : ۲۰۰۰۰۰۶۲۴۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ 
مشاور زنان موسسه مطالعات بین المللی انرژی
کد خبر : ۲۰۰۰۰۰۶۲۳۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ 
مشاور زنان شركت ملی نفت ایران
کد خبر : ۲۰۰۰۰۰۶۱۸۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ 

گروه دورانV6.1.3.0