پروژه‌هاي پژوهشي در دست اجراي امور زنان و خانواده وزارت نفت
 

 

  • پروژه "بررسي شكاف‌هاي جنسيتي در بين كاركنان شركت ملي گاز و ارائه الگوي مطلوب" (با همكاري شركت ملي گاز ايران)


 

  • پروژه "بررسي مفهوم و شاخص‌هاي توان‌افزايي زنان شاغل در شركت ملي گاز" (با همكاري شركت ملي گاز ايران)


 

  • پروژه "شناسايي عوامل موثر بر مشاركت اقتصادي، اجتماعي و سازماني زنان شاغل در صنعت نفت" (با همكاري شركت انتقال گاز)


 

  • پروژه "طراحی ابزار و تحليل وضعيت سلامت روان زنان شاغل در صنعت نفت و بررسی سلامت روان مردان شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی و ارائه راهکارهای پيشنهادی برای ارتقای آن" (با همكاري شركت ملي پالايش و پخش)


 

  • پروژه "بررسي تاثيرات صنعت نفت بر زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي زنان (شاغل و بومي) و خانواده‌هاي ساكن در مناطق عملياتي" (شركت ملي پالايش و پخش)


 

  • پروژه "تدوين مدل مطلوب مديريت منابع انساني با رويكرد جنسيتي" (با همكاري شركت ملي صنايع پتروشيمي)


 

  • پروژه "بررسي علل روانشناختي موفقيت و ارائه مدل توسعه فردي زنان شاغل در صنعت نفت" (با همكاري شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي) به عنوان پروژه دكترا


 

  • پروژه "مستندسازي تجارب زيسته مديران زن و زنان موفق صنعت نفت"

گروه دورانV6.0.19.0