اولويت‌هاي
 پژوهشي امور زنان و خانواده وزارت نفت

 

 

 • بررسي نقش دفاتر مشاورين امور زنان و خانواده در دستگاه‌هاي اجرايي با نگاه موردي به وزارت نفت


 

 • بررسي پيامدهاي فردي و سازماني سياست‌هاي كاهش حضور زنان داراي شرايط خاص در محيط‌هاي كار صنعتي


 

 • تدوين مدل توسعه مشاركت و ارتقا شرايط كاري زنان در صنعت نفت با استفاده از مدل تطبيقي


 

 • تدوين مدل غني‌سازي تعادل كار-خانواده در بين شاغلين زن و مرد


 

 • بررسي تاثير ارزيابي ريسك و اثرات ELA در پروژه‌‌هاي صنعت نفت با رويكرد خانواده و جامعه


 

 • بررسي آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از توسعه صنعت نفت در مناطق عملياتي بر روي گروه‌ها و جوامع اجتماعي خصوصا زنان و كودكان


 

 • بررسي ضرورت برنامه‌ريزي حساس به جنسيت در سازمان‌ها (با نگاهي ويژه به صنعت نفت)


 

 • بررسي سياست‌ها، قوانين، مقررات، برنامه‌هاي منابع انساني و رويه‌هاي اجرايي آن در صنعت نفت به منظور احصا شكاف‌هاي جنسيتي


 

 • بررسي مقايسه‌اي سبك‌ها و روش‌هاي مديريتي زنان و مردان مدير در صنعت نفت


 

 • بررسي ميزان كارايي مدل‌هاي موجود ارزيابي كاركنان در توان افزايي و ارتقاي شغلي زنان شاغل نفت


 

 • بررسي انگيزش پيشرفت شغلي و خودكارآمدي زنان شاغل در صنعت نفت و عوامل موثر بر آن‌ها


 

 • مطالعه و بررسي عوامل شكل‌دهنده سقف شيشه‌اي در صنعت نفت


 

 • مطالعه و بررسي تاثير حضور زنان در جايگاه‌هاي سياستگذاري وتصميم‌گيري بر بهبود عملكرد صنعت نفت


 

 • ارزيابي و تحليل مقايسه‌اي سبك‌هاي رهبري زنان با مردان در صنعت نفت


 

 • بررسي نقش زنان در مديريت بحران در صنعت نفت


گروه دورانV6.0.19.0