راهبردهاي صنعت نفت درحوزه زنان وخانواده
بسمه تعالي

معاونان محترم وزير و مديران عامل شركت‌هاي اصلي
معاونان محترم وزير
مشاوران محترم وزير
روسای واحدهاي مستقل ستادي
رئيس محترم هيأت رييسه صندوق‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت
 
به منظور استفاده از استعدادها و قابلیت‌های زنان به عنوان نيمي از سرمایه‌هاي انسانی ارزشمند در جامعه و فراهم آوردن بستر مناسب براي بهبود وضعيت، ارتقاي جايگاه و توسعه مشاركت آنان در انطباق با تکالیف صنعت نفت در اين حوزه با امعان‌نظر به اسنادبالادستی، راهبردهاي صنعت نفت در امور زنان و خانواده ابلاغ مي‌گردد.
راهبردهاي صنعت نفت درحوزه زنان وخانواده
  • ماده 1- تعاريف
1-1- صنعت نفت: منظور وزارت نفت، شركت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه آن مي‌باشد.
2-1- خانواده: شامل خانواده كاركنان شاغل رسمي وغير رسمي كه حسب  مورد به هر يك ازآن‌ها اشاره شده است.
3-1- جنسيت: تلقي جامعه ازپايگاه، نقش، مسئوليت وانتظاراتي است كه از زنان ومردان دارد. در تحليل جنسيت، چگونگي دسترسي زنان و مردان به منابع، منافع و فرصت‌هاي زندگي مدني مشخص مي‌شود.
4-1- برنامه حساس به جنسيت: در اين برنامه از يك سو بر ايجاد شرايط عيني و عادلانه مناسب براي زن و مرد و در عين حال بر نيازهاي خاص زنان در جامعه و امكانات شغلي او تاكيد و از سويي ديگر، جنبه‌هاي نگرشي موجود در جامعه هم مورد توجه قرارمي‌گيرد.
5-1- عدالت‌جنسیتی: عبارت از برخورداری يكسان (كاركنان) از مواهب توسعه‌اي كشور (و صنعت نفت) و منابع و فرصت‌ها هم‌چنين مشارکت منصفانه و فعال در فرآيند سیاست‌گذاری‌، تصمیم‌گیری‌ و برنامه‌ریزی است.
6-1- توان‌افزایی: عبارت از توسعه و گسترش قابلیت و شایستگی افراد برای نیل به اهداف سازمان است.
7-1- برنامه‌ريزي جنسیتی: سازمان‌دهی مجدد، بهبود، توسعه و ارزیابی فرآیندهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ريزي به‌گونه‌ای که جنسيت و دیدگاه عدالت جنسیتی در کلیه سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات لحاظ شود.
8-1- نگرش جنسيتي: ديدگاه شخصي يا جمعي در ارتباط با نقش و مسئوليت‌هايي كه زنان و مردان در جامعه يا سازمان بر عهده دارند.
  • ماده 2- دامنه شمول:
راهبردهاي حوزه زنان وخانواده در حوزه ستادی، شركت‌های اصلی و تابعه، واحدهای مستقل ستادی، صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان، قابل اجرا خواهد بود.
  • ماده3- مبانی قانونی/مقرراتی
قوانين فرادست، شامل: سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در حوزه خانواده، مواد (101)، (102) و 103 هم‌چنین ماده (80) برنامه ششم توسعه كشور، بخشنامه‌های دولت در حوزه زنان، مصوبات ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، آيين‌نامه‌هاي مرتبط به استناد بند «3» بخش «ث» ماده (3) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت وابلاغيه هاي وزير.
  • ماده 4- اهداف:
1-4- جاری‌سازی نگرش جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات صنعت نفت.
2-4- ارتقای آگاهی و اصلاح نگرش کارکنان ومديران نسبت به نقش و جایگاه زنان و خانواده.
3-4- افزايش مشاركت زنان شاغل درجايگاه‌هاي سياست‌گذاري وتصميم‌گيري صنعت نفت.
4-4- ارتقا سطح سلامت (جسمي-رواني-نشاط زنان و خانواده صنعت نفت).
5-4- تحكيم بنيان خانواده در صنعت نفت.
6-4- توسعه مسئوليت اجتماعي و فرهنگي صنعت نفت براي زنان.
  • ماده 5 موضوعات راهبردی:
1- 5- ارتقا وضعيت شاخص‌هاي عدالت جنسيتي در وزارت نفت (تصويب نامه شماره 84439/ت 55681 تاريخ 27/6/ 1397 هيئت وزيران).
2-5- توسعه آگاهی کارکنان و خانواده‌ها از طریق طراحی و برگزاري دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها و نشست‌های علمی و متناسب برای توان‌افزایی و ارتقا آگاهی‌های جنسیتی، دانش اجتماعی و مهارت‌های زندگی فردی، خانوادگی و سازمانی ازطريق طراحي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي، كارگاهي و نشست‌هاي علمي.
3-5- مرتفع نمودن موانع سازماني و فرهنگي در به‌كارگيري و انتصاب زنان توانمند در مشاغل تخصصي و مديريتي (تصويب‌نامه شماره 1351824 تاريخ 30/5/1396 شوراي عالي اداري).
4-5- حفظ و ارتقای سلامت در کلیه ابعاد و كيفيت زندگي شاغلين و خانواده‌ها با رويكرد خودمراقبتي، توسعه و ترويج فرهنگ افزايش فعاليت بدني زنان و خانواده‌ها با هدف توسعه ورزش همگانی، ايجاد نشاط و افزایش دسترسی به فرصت‌های ورزشی.
5-5- پیگیری انجام معاینات شغلی زنان شاغل در صنعت نفت و بررسی و ارزيابي نتایج با توجه به عوامل خطرزاي شغلی و محیطی و تقویت پزشک خانواده جهت مداخلات بهینه و به‌موقع در حوزه سلامت.
6-5- حمايت‌هاي مادي و معنوي از زنان سرپرست خانوار و زنان آسيب‌پذير.
7-5- تامين امنيت اجتماعي زنان شاغل در محيط كار.
8-5- بررسي وضعيت خانواده‌هاي كاركنان و آسیب‌شناسی آن‌ها با نگاهي ويژه به شهرك‌هاي مسکونی در مناطق عملياتي و برنامه‌ریزی در جهت تحکیم بنیاد خانواده، کاهش آسیب‌ها و غني‌سازي برنامه‌هاي اوقات فراغت خانواده‌ها.
9-5- توسعه مسئوليت اجتماعي صنعت نفت براي زنان مناطق بومی از طريق 1) تحليل وضعيت و مشاركت در تدوين طرح‌هاي توسعه اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، ورزشي و بهداشتي زنان و دختران جوامع محلي مرتبط با وزارت نفت 2) فرهنگ‌سازی خانواده‌ها براي مصرف بهینه منابع انرژی، مدیریت پسماند و حفاظت از محیط زیست.
10-5- اجرای طرح‌ها و پروژه‌هاي پژوهشي مرتبط با زنان و خانواده با نظارت امور زنان و خانواده وزارت نفت كه در راستاي شناسایی مشکلات و چالش‌های زنان و خانواده و ارایه راهکارهای کاربردی و موثر، تعريف واجرا مي‌شود.
  • ماده 6- سازوکار اجرایی مورد نیاز
1-6- جايگاه سازماني و ساختار امور زنان و خانواده وزارت نفت
با توجه به اسناد بالادستي كشور (آيين‌نامه اجرايي ابلاغي تبصره «2» ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه كشور) و ضرورت تدوين طرح جامع بازآرايي ساختار امور زنان و خانواده در دستگاه‌هاي اجرايي و هم‌چنين ساختار مناسب جهت پيگيري و ضمانت اجرايي آيين‌نامه مزبور در وزارت نفت، تشکیلات سازماني امور زنان و خانواده طي نامه ت‌ر/‌103165 تاريخ 10/3/1394 و تصويب‌نامه سازماني شماره 01578 تاريخ 19/9/1393 ابلاغ گرديد. اين ساختار با هدف ارتقاي كارآمدي، در سال 1397 مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت (تصويب‌نامه شماره 16932 تاريخ 21/1/1397). در اين راستا و با توجه به تصويب "اختصاص يكي ازسمت‌هاي مشاور مديران عامل چهار شركت اصلي به مشاور امور زنان و خانواده" (ابلاغيه شماره 478828 تاريخ 11/10/1396)، مديران عامل شركت‌هاي اصلي و واحدهاي مستقل ستادي مكلفند، ضمن انتخاب فردي واجد شرايط از بین زنان شاغل طبق بخشنامه شماره 56654 تاريخ 13/2/1393، جایگاه سازماني امور زنان و خانواده را در بالاترین رده ستاد/شرکت‌هاي اصلي و فرعي تابعه قرار داده و رتبه شغلی آن را، مادامی که در این سمت فعالیت می‌نماید، يك رتبه بالاتراز رتبه استحقاقی با حفظ مزاياي شغلي در نظر گيرند و شرايط و تسهيلات لازم جهت عضويت و حضور مشاوران امور زنان را در هيات مديره، شوراهای عالي وسیاستگذاری (به‌ويژه در حوزه مديريت منابع انساني) فراهم نمايند.
2 -6- وظایف ونقش‌ها:
7-2-1- وظایف مشاور امور زنان و خانواده:
1) مشاركت در تدوين برنامه حساس به جنسيت در وزارت نفت به منظوركاهش شكاف جنسيتي در سه شاخص: فاصله در مشاركت و نقش‌آفريني سازماني در سياست‌ها و برنامه‌ها، فاصله در توزيع حقوق و مزايا و پاداش و فاصله در پيشرفت و ارتقا شغلي، سازماني و مديريتي.
2) مشاركت در تدوين، ارزيابي، تطبيق اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان جهت اجراي سياست‌هاي ابلاغي، اسناد بالادستي وبخشنامه‌هاي دولت در حوزه زنان و خانواده و نظارت بر حُسن اجراي آن‌ها.
3) ارائه گزارش عملكرد از اقدامات انجام يافته با محوريت عدالت جنسيتي وذيل راهبردهاي صنعت نفت در حوزه زنان و خانواده به مراجع دروني و فرابخشي.
7-2-2- وظایف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی/معاونین وزیر و مدیران عامل چهار شرکت اصلی/روساي واحدهاي مستقل ستادي و صندوق‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان
1) تأمين اعتبارات مورد نياز براي اجرای راهبردها و برنامه‌های امور زنان و خانواده مجموعه وزارت نفت در ستاد وزارت نفت بر عهده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و در شركت‌هاي اصلي بر عهده مدير عامل هر شركت و روساي واحدهاي مستقل و صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌باشد.
2) شرکت‌های اصلی/واحدهای مستقل ستادي هر ساله باید برنامه‌های بهبود وضعیت شغلي و ارتقای جايگاه زنان هم‌چنين تحكيم بنيان خانواده را در چارچوب اهداف و راهبردها تنظيم و مصوب نمايند.
3) در زمينه برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های امور زنان و خانواده مشاركت وهمکاری مديران عامل چهار شركت اصلي، فرعي و تابعه، روساي واحدهاي مستقل ستادي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني در چارچوب راهبردها و هماهنگي با امور زنان و خانواده الزامی است.
                                          
1399/7/20
 
 

گروه دورانV6.0.19.0