ابلاغيه ادامه خدمت زنان شاغل تا سن 60 سالگي، مورخ  99.11.18


ابلاغيه انتخاب مشاور مديران عامل در امور زنان مورخ 93.2.jpg

ابلاغيه طرح ارزيابي و توسعه مهارت هاي رهبري و مديريت زنان در صنعت نفت شماره مورخ 99.8.12.jpg


ابلاغيه فرهنگ سازي مصرف بهينه انرژي شماره 20.2.790 مورخ 99.12.9.gif

ابلاغيه راهكارهاي توسعه مشاركت زنان توانمند در مجموع وزارت نفت 309185 مورخ 98.7.10.gif

راهكارهاي توسعه مشاركت زنان توانمند در مجموع وزارت نفت 309185 مورخ 98.7.10 2.jpg

ابلاغيه قانون كاهش ساعت كاري زنان شاغل داراي شرايط خاص، شماره 50 مورخ 96.2.2.)

بخشنامه پوشش بيمه اي نوزادان شماره 132103 مورخ 98.3.29.jpg

ابلاغيه ايجاد اماكن ورزشي در جوار تاسيسات نفتي،شماره 351905 مورخ 94.7

ابلاغيه تامين اعتبار ساليانه بودجه امور زنان-شماره 433544 مورخ 93.9

ابلاغيه اعطاي ماموريت جديد امور زنان و خانواده در خصوص محوريت و مسئوليت فعاليت‌هاي مرتبط با خانواده در وزارت نفت-يادداشت مورخ 95.6.31 وزيربرنامه شماره 296633 مورخ 95.6.29

ابلاغيه جلوگيري از تعديل كاركنان زن قراردادي در طرح‌هاي كوچك‌سازي سازمان، شماره 308759 مورخ 94.7

بخشنامه پرداخت كمك‌هزينه به كارمندان زن داراي فرزند-فرزندان زير شش سال در مصوبه شماره 245488 مورخ 95.5.31


 رفع موانع سازماني در اعزام زنان به ماموريت‌هاي داخل و خارج از كشور،شماره 101360 مورخ  94.3

ابلاغيه توجه دادن مديران و مسئولين به موضوعات جنسيت، نيازهاي زنان و ضرورت بازنگري برنامه‌ها و مقررات،بخشنامه شماره 475169مورخ 94.10

بخشنامه نهادينه‌سازي حضور زنان متخصص و شايسته در شوراهاي عالي وزارت نفت، شماره 252482مورخ 94.5

ابلاغيه رفع تبعيض در جذب و بكارگيري زنان شاغل 176 مورخ 96.3.25

ابلاغيه سياست ها و نظام نامه نحوه ايفاي مسئوليت‌هاي اجتماعي در صنعت نفت-98.6.5

بخشنامه اولويت تمديد خدمت زنان شاغل به شماره 466364 مورخ 12.12.99

بخشنامه ضوابط دوركاري در شرايط كنوني و كاهش ساعت كار اداري-شماره 114288 مورخ99.4.14

بخشنامه كاهش ساعت كار زنان شاغل داراي شرايط خاص-96.2.4

پرداخت مستمري به فرزندان كارمندان اناث متوفي 6825 مورخ 99.1.17

تفاهم‌نامه همكاري وزارت نفت و معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري براي فرهنگ‌سازي مصرف بهينه انرژي~1


تمدید خدمت زنان شاغل ( مورد فوق با پیگیری امور زنان و حسن نظرو همگرایی اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی انجام شد)


گروه دورانV6.0.19.0