قانون برنامه ششم توسعه در حوزه زنان و خانواده

ابلاغيه شاخص هاي عدالت جنسيتي،خرداد98


آيين نامه اجرايي ماده 101 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه-97.12.2

قانون كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص 45818 مورخ 95.6.28-رياست جمهوري

ماده 101 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

مصوبه بهره گيري از توانمندي هاي زنان و جوانان مستعدبراي پست‌هاي مديريت حرفه‌اي-1351824 مورخ 96.5.30


ابلاغیه دولت در خصوص زنان سرپرست خانوار-25070-98.3.1

ابلاغيه سازمان اداري و استخدامي كشور درباره منشور حقوق شهروندي-1091808-95.12.22

ابلاغيه شاخص های عدالت جنسیتی-خرداد 89

آیین نامه اجرایی ماده 101 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه-160748-97.12.2

بخشنامه دوركاري سازمان اداري و استخدامي-99778-99.3.7

بخشنامه دولت در خصوص ارتقا تندرستی و نشاط زنان و دختران از طريق ورزش-97.6.17

بخشنامه دولت در خصوص بكارگيري دو جوان متخصص دستيار و يك خانم در پست‌هاي مشاوره و معاونت-25070-98.3.1

بخشنامه دولت در خصوص طرح بازآرايي ساختار امور زنان-98.4.12

بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در خصوص فاصله گذاری هوشمند  10934 مورخ 99.1.19

تصويب نامه شوراي عالي اداري-نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي--1351824 مورخ 96.5.30

قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه-اسفند 89

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه-96.1.21

قانون برنامه ششم توسعه در حوزه زنان و خانواده-96.1.21

قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفي-مجلس 86.10.5

قانون خدمات کشوری-شرايط بازنشستگي

قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص 45818 مورخ 95.6.28

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت-91.2.19

ماده 9 قانون استخدام کشوری در خصوص کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد مستخدمین مشمول -1370

ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص كمك‌هزينه عائله‌مندي و اولاد به كارمندان زنان سرپرست خانوار

ماده 80 برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در خصوص توانمندي زنان سرپرست خانوار

ماده 101 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص آیین نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده-89.11.26


منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران


گروه دورانV6.0.19.0